תקנון חנות אינטרנטית “מדטון-הדים” 

 • אתר המכירות האלקטרוני  www.medton-hedim.co.il(להלן: “האתר”), נועד לשם רכישת מוצרים ו/או ו/או פריטים ו/או שירותים על ידי גולשי אינטרנט בישראל
 • להדגיש כי האתר הנו בבעלות מדטון קמעונאות בע”מ, ח.פ 515218600 (להלן: “החברה
 • כל רכישת של אילו מהמוצרים ו/או מהפריטים ו/או מהשירותים מהנזכרים ו/או המופיעים באתר, מהווה הסכמה סופית ובלתי מותנית בכל תנאי לכל האמור בתקנון זה, כאשר כל אדם ו/או ישות משפטית כלשהי ו/או נציג כלשהו של מי מאלו מצהירים בעצם ביצוע הרכישה כי קראו תקנון זה, וכי הם מסכימים לכל הוראותיו ו/או תנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא להם טענה ו/או דרישה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הספקים ו/או  מי ממנהליהם ו/או עובדיהם ו/או כל מי מטעמם, בכל הקשור לתנאי והוראות התקנון
 • מובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו שינויים בין התמונות המופיעות באתר לבין המוצרים שיסופקו בפועל וכי תיאור המוצר המילולי גובר על התמונות המוצגות
 • כמו כן מובהר כי ייתכנו טעויות קולמוס הן בתיאור המוצרים באתר ו/או במחיריהם וכי במידה ונפלה טעות קולמוס כאמור קולמוס בתיאור המוצר ו/או מחירו, לא יחייב הדבר את הספקים ו/או את החברה. 
 • מחירי המוצרים כוללים מע”מ על פי דין, כפי שיהיה בתוקף במועד הרכישה
 • אבטחת המידע באתר פועלת על פי מערכת הצפנה  הפועלת על פי פרוטוקול SSL לאבטחת מידע ומערכת PCI לאבטחת פרטי רכישה
 • לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה החברה רשאית לשנות מעת לעת את התקנון, כאשר הוראות התקנון המחייבות הינם ההוראות התקנון כפי שיופיעו באתר במועד הרכישה

שמירת סודיות פרטי המידע 

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים באתרי רכישה מעין אלו על מנת לשמור בסודיות ככל האפשר מידע אישי אודות הלקוח.   

 • יחד עם זאת מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרות החברה ו/או כל מי מטעמה להבטיח באופן מוחלט חסינות מחדירה למחשביה או חשיפת מידע כלשהו השמור במחשבי החברה ו/או בשרתי האחסון בהם היא משתמשת,  החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה ו/או כל מי מטעמה, אינן אחראית בשום אופן לחדירה למידע באתר או שימוש בו לרעה על ידי מאן דהוא, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה וש/או תביעה בעניין
 • כמו כן החברה תפעל על פי כל דין בקשר עם העברת מידע כלשהו לרשויות המוסמכות ועל י הוראותיהן 
 • כל משתמש באתר, בין אם רכש מוצר ו/או שירות כלשהו מהמופיעים באתר  ובין אם מסר את פרטין מבלי לבצע רכישה כאמור- נותן בזאת את הסכמתו המפורשת לביצוע פניות של החברה  אליו בדיוור ישיר ו/או דואר אלקטרוני ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקס, לכל מטרה שהיא רבות לשם שווק, קידום מכירות וכיוצא באלו.  משתמש כאמור אשר יבקש  אשר להפסיק לקבל פניות מהחברה כאמור יודיע על כך לחברה בכתב (ולא במייל או פקס)

הרכישה 

 • לשם ביצוע הזמנת מוצר או שירות יש לפעול על פי ההוראות המופיעות באתר, לרבות בחירת סוג המוצר ו/או השירות, והזנת הפרטים הנדרשים לרבות פרטי קשר ופרטי תשלום, לרבות פרטי כרטיס אשראי.  
 • חובה על המשתמש להזין פרטים מדוייקים וללא כל טעויות לצורך ביצוע הרכישה ללא תקלות.  
 • החברה תבדוק את פרטי האשראי ורק לאחר אישור העסקה  ע”י חברות כרטיסי האשראי והספקים, תישלח הודעה על אישור ההזמנה, ההזמנה תרשם במחשבי החברה וניתן יהיה לראות את פרטי ההזמנה בדואר האלקטרוני שישלח בסיום. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.  
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר הזמנה כלשהי מכל סיבה שהיא והיא איננה מחוייבת במתן כל נימוק בשל כך
 • אישור פעולת הרכישה ואספקת ו/או השירות מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי החברה ו/או במלאי הספקים במועד האספקה  הנדרש. ואולם גם אם בשל טעות לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר  נגרם לרוכש או לצד ג’. במקרה כאמור החברה תידע את הרוכש על אי זמינות המוצר במלאי ותשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) לחברה ו/או תבטל את החיוב (אם בוצע) בגין רכישת המוצר

אספקה ומשלוחים 

 • החברה ו/או הספקים (לפי העניין) ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש באתר לכתובת בישראל, כפי שהוזנה בעת הרכישה, ובהתאם לתנאי המשלוח המפורטים באתר. 
 • החברה ו/או הספקים אינם אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של החברה ו/או של הספקים לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב ו/או פעולות איבה ו/או מצב מלחמה וכיוב’
 • באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החברה ו/או הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש וכן לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין משלוח רגיל
 • זמני אספקת המוצרים/שירותים הם עד 14 יום וכוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג
 • הרוכש פוטר את החברה מכל אחריות לעיכובים כלשהם כל במידה והעיכובים נגרמו בשם עיכובים באספקת המוצר התלויים בספק או במבצע השליחות, החברה תהא פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם עיכובים באספקה
 • אתר www.medton-hedim.co.il  הינו אתר מסחר אלקטרוני. חברת מדטון קמעונאות בע”מ, בעלת האתר אינה מאפשרת לבצע איסוף עצמי של המוצר עקב היעדר תנאים מתאימים לקבלת קהל

ביטול עסקה והחזרת מוצרים 

 • ביטול עסקה והחזרת מוצרים יהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981
 • מובהר למרות האמור לעיל כי לא תינתן זכות ביטול על רכישת סוללות מכל סוג שהוא. 
 • עבור מוצרים (שאינם סוללות) יינתן זיכוי כספי בניכוי עלויות המשלוח. במידה ותהיינה לחברה עלויות נוספות, כדוגמת דמי ביטול לחברת האשראי, ינוכו עלויות אלה מסכום הזיכוי אשר יעמוד לרשות הלקוח
 • במידה והלקוח מעוניין בהובלת המוצר המוחזר אל החברה, ההובלה תיעשה על ידי הלקוח, באחריותו ועל חשבונו בלבד.  
 • בעת קבלת המוצר המוחזר במחסני/משרדי החברה ו/או הספק תתבצע בדיקה של המוצר, ובמידה וימצא כעומד בתנאי ההחזרה יזוכה הלקוח בהתאם לאמור בתקנון זה
 • זכות ביטול העסקה והחזרת המוצרים לא תינתן כלל במקרים הבאים:
  – במידה והמוצר הינו “טובין פסידים” כמשמעותם בחוק הגנת הצרכן. 
  – במידה והמוצר יוצר ו/או הוזמן במיוחד עבור המזמין.
  – כאשר המוצר ניתן לשכפול ו/או העתקה ו/או הקלטה, כדוגמת תוכנות למיניהן, מדיות וכדומה
 • הלקוח רשאי לבטל רכישת שירות, אם טרם הוחל בנתינתו, וזאת תוך 14 ימים מיום ההזמנה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימי עסקים קודם למועד שבו אמור השירות להינתן
 • אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של הספק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו
 • האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד’) לחוק הגנת הצרכן
 • האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על החברה אחריות כ”עוסק” בהתאם לחוק הגנת הצרכן
 • החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה

 – במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר

–  במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין

–  אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכשים ו/או מי מהם ו/או צד ג’ כלשהו

–  אם יתברר לחברה ו/או לספקים כי מבצע הפעולה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השרות בו זכה לצד ג’ ו/או לסחור בו

 • הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציינו בעת ההרשמה למכירה
 • אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאים החברה ו/או הספקים לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור החברה ו/או הספקים ו/או מי מטעם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר

קניין רוחני 

 • כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, שייכים לחברה בלבד.  
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב
 • אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב
 • אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב. 
 • השם מדטון-הדים וכן שם המתחם (Medton-Hedim.co.il) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש
 • ככל שיש סימני מסחר ומהחברה (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר ומהחברה זה הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן

אחריות 

 • מובהר כי החברה ו/או כל מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות לנזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר, שיגרם ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.   
 • מובהר כי, אלא אם צויין אחרת באופן מפורש באתר, החברה אינה אחראית להתקנה ו/או הרכבה של אילו המוצרים שנרכשו באתר וכי האחריות להתקנת ו/או הרכת במוצרים, ככל ונדרשת, הינה על הרוכש בלבד ועל חשבונו.  
 • מובהר כי, אלא אם צויין אחרת באופן מפורש באתר, הרוכש אחראי לבדו ועל חשבונו לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר